BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES DE CERDANYA

CICC 2011

El Grup de Recerca de Cerdanya convoca el segon Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya, amb la finalitat de promocionar el material audiovisual dels joves realitzadors del gènere cinematogràfic. El Certamen se celebrarà a diferents ubicacions de la comarca de Cerdanya durant el proper mes d’octubre de 2011.

A tal efecte es fan públiques les següents BASES:

Concurs de curtmetratges:

 1. Poden participar-hi tots els autors majors d’edat i menors de 35 anys, de qualsevol nacionalitat.
 2. Els curtmetratges que es presentin han de ser rigorosament originals, no estar subjectes a cap contracte de cap tipus amb cap empresa o persona i no haver estat mai presentats a aquest certamen. La temàtica dels curtmetratges presentats és lliure. Els curtmetratges han d’haver estat realitzats després de l’1 de gener de l’any 2009 i ajustar-se a tot l’establert en aquestes BASES. Un autor sol o en col·laboració amb altres podrà presentar un màxim de tres curtmetratges a aquest Certamen. Qualsevol curtmetratge en una llengua diferent al català o castellà haurà d’ésser subtitulat en una de les dues llengües (subtítols ja inclosos en el DVD).
 3. Els autors dels curtmetratges presentats conservaran els drets d’explotació i autoria de les seves obres. Un jurat designat per l’Organització farà una preselecció per tal d’escollir la Secció Oficial del Certamen. Els premis seran atorgats in situ per majoria de vots pel públic assistent a les sessions de projecció sobre els curtmetratges de la Secció Oficial. Els premis no podran ser dividits, encara que si la qualitat dels curtmetratges rebuts fos considerada insuficient per l’Organització, els premis podran ser declarats deserts.
 4. Els curtmetratges podran remetre’s fins el dia 30 de setembre de 2011. S’admetran totes les obres que arribin després d’aquesta data, però que tinguin mata-segells d’origen d’aquesta data o anterior per correu o missatgeria.
 5. Els participants han d’enviar un únic paquet tancat, identificat per fora amb el títol del curtmetratge i el nom del director o productor, així com amb el nom del Certamen: Certamen Internacional de Curtmetratges de La Cerdanya. Aquest paquet haurà de contenir:
  1. 2 Còpies del curtmetratge en DVD.
  2. 1 butlleta d’inscripció degudament complimentada.
  3. 1 sobre tancat que contingui: sinopsi del curtmetratge de 500 caràcters com a màxim, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport del director o productor del curtmetratge, biofilmografia del director del curtmetratge, en un foli com a màxim, fitxa tècnica i artística del curtmetratge, fotocòpia del registre de drets d’autor o declaració jurada de que posseeix tots els drets de propietat intel·lectual sobre el curtmetratge, sense limitacions o condicions de cap classe, i tres fotogrames del curtmetratge en jpeg i resolució de 300 píxels/polsada. Tot aquest material s’haurà d’enviar en paper i en suport CD/DVD (no és necessari enviar els tres fotogrames en paper).
 6. La durada màxima dels curtmetratges presentats serà com a màxim de 20 minuts amb crèdits inclosos.
 7. Els curtmetratges hauran de remetre’s a:

Certamen Internacional de Curtmetratges de La Cerdanya

Museu Cerdà

C/ Higini de Rivera núm. 4

17520 Puigcerdà (Girona)

8. El jurat que escollirà la Secció Oficial estarà format per persones de contrastada experiència en el món cultural i audiovisual escollides per l’Organització del Certamen, els noms dels quals es donaran a conèixer el dia 1 d’octubre de 2011, llur decisió serà inapel·lable.

9. Els participants eximeixen a l’Organització del Certamen de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que puguin incórrer els participants.
10. Els finalistes de les diverses categories del Certamen seran avisats abans del dia 31 d’octubre de 2011, per a que puguin preparar la seva assistència a la Cerimònia d’entrega de premis, durant el mes de desembre de 2011. La votació final serà responsabilitat única del públic assistent a les projeccions. L’assistència dels seleccionats o d’un representant del mateix és obligatòria; en cas de no assistir a la Cerimònia, el premi al guanyador passarà al segon finalista i com a última opció al tercer finalista, després del qual el premi es declararà desert.

11. L’Organització del Certamen abonarà 50€ en concepte de dietes a cada guanyador.

12. El jurat farà una preselecció de 15 curtmetratges que seran projectats en les diferents sessions on el públic assistent emetrà el seu veredicte. El Curtmetratge Guanyador del Certamen del 2011 es tornarà a projectar al final la Cerimònia d’entrega de Premis. Tota la informació es publicarà com a molt tard el dia 1 d’octubre de 2011 a la pàgina web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2011). La resta de curtmetratges es projectaran, en funció de la disponibilitat d’espais, també en els diversos punts que l’Organització designi durant tota la resta de l’any 2011.

13. Els premiats es comprometen a que en posteriors emissions del curtmetratge, figuri la menció del guardó rebut. A més a més, autoritzen l’Organització l’ús d’extractes i fotografies per a la promoció i publicitat del Certamen en futures edicions.

14. Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’Organització i se n’informarà a la pàgina web.

15. Tots els curtmetratges rebuts passaran a formar part del fons de documentació videogràfica de l’Organització, que no retornarà cap dels exemplars als seus autors en cap cas. Els participants autoritzen a l’Organització la reproducció dels seus curtmetratges en actes derivats d’aquest certamen.

16. La participació en el Certamen implica l’acceptació i conformitat de totes les BASES.

17. S’estableixen els següents premis:

 1. Millor curtmetratge: 500 euros i trofeu commemoratiu
 2. Primer finalista: Trofeu commemoratiu
 3. Segon finalista: Trofeu commemoratiu
 4. Millor curtmetratge en català: Trofeu commemoratiu
 5. Millor curtmetratge Premi del Jurat: 100 euros i trofeu commemoratiu
 6. Millor actor: Trofeu commemoratiu
 7. Millor actriu: Trofeu commemoratiu

NOTA: Es descomptarà del total de la dotació econòmica (premis en metàl·lic) la quantitat fiscal vigent aplicada en matèria de premis. El pagament es farà en un termini de 100 dies.


Concurs a la millor interpretació femenina:

Concurs a la millor interpretació masculina:

 1. Participaran tots els actors i actrius que figurin en tots els curtmetratges seleccionats pel Jurat.
 2. Els finalistes de les diverses categories del Certamen seran avisats abans del dia 21 d’octubre de 2011, per a que puguin preparar la seva assistència a la Cerimònia d’entrega de premis que tindrà lloc just després de l’última sessió de projeccions. La votació final serà responsabilitat única del públic assistent a les projeccions. L’assistència dels seleccionats o d’un representant del mateix és obligatòria; en cas de no assistir a la Cerimònia, el premi al guanyador passarà al segon finalista i com a última opció al tercer finalista, després del qual el premi es declararà desert.
 3. L’Organització del Certamen abonarà 50€ en concepte de dietes a cada guanyador.
 4. El jurat farà una preselecció de 10 actors/actrius entre els curtmetratges que conformin la Secció Oficial del Certamen, dels que sortiran els Guanyadors del Certamen del 2011, llurs curtmetratges es tornaran a projectaran a la Cerimònia d’entrega de Premis. Tota la informació es publicarà com a molt tard el dia 1 d’octubre de 2011 a la pàgina web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2011).

Escriu el teu comentari